Podróże

Europejskie szlaki kulturowe

Szlak Kulturowy Rady Europy jest zdefiniowany jako „ścieżka przez jeden lub więcej krajów lub regionów, która jest zorganizowana wokół tematów o znaczeniu historycznym, artystycznym i społecznym o znaczeniu europejskim, zarówno ze względu na układ geograficzny trasy, jak i jej treść i znaczenie „.

Przeczytaj też: główne szlaki morskie.

Program Szlaki Kulturowe zrodził się w 1987 r. ze świadomości – rozwiniętej w ramach grupy roboczej Rady Europy – istnienia ważnych miejsc o znaczeniu kulturalnym Europy oraz roli, jaką mogą one pełnić dla kulturalnej promocji czasu wolnego. Stąd idea wspierania, poprzez podróż, ponownego odkrywania europejskiej wspólnoty kulturowej, także w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Krajobrazy i trasy są również ściśle ze sobą powiązane: Europejska Konwencja Krajobrazowa promuje wartości Rady Europy, definiując krajobraz jako integralną część tożsamości lokalnych i europejskiej tożsamości zbiorowej.

Szlaki Kulturowe Rady Europy są zaproszeniem do podróżowania i odkrywania bogatego i różnorodnego dziedzictwa Europy poprzez łączenie ludzi i miejsc w sieci wspólnej historii i dziedzictwa. Wcielają w życie wartości Rady Europy: prawa człowieka, różnorodność kulturową, dialog międzykulturowy i wzajemną wymianę ponad granicami.

Dziś 45 Szlaków Kulturowych Rady Europy zapewnia bogactwo zajęć rekreacyjnych i edukacyjnych dla wszystkich obywateli w całej Europie i poza nią oraz jest kluczowym źródłem odpowiedzialnej turystyki i zrównoważonego rozwoju. Obejmują one szereg różnych tematów, od architektury i krajobrazu po wpływy religijne, od gastronomii i dziedzictwa niematerialnego po najważniejsze postacie europejskiej sztuki, muzyki i literatury.

Certyfikacja „Szlak Kulturowy Rady Europy” jest gwarancją doskonałości. Sieci realizują innowacyjne działania i projekty w pięciu głównych priorytetowych obszarach działania: współpraca w zakresie badań i rozwoju; wzmacnianie pamięci, historii i dziedzictwa europejskiego; wymiany kulturalne i edukacyjne dla młodych Europejczyków; współczesna praktyka kulturalna i artystyczna; turystyka kulturalna i zrównoważony rozwój kulturalny.

Certyfikacja „Szlaku Kulturowego Rady Europy” jest gwarancją doskonałości . Sieci są zobowiązane do realizacji innowacyjnych działań i projektów związanych z pięcioma głównymi priorytetowymi obszarami działania :

  • Współpraca w zakresie badań i rozwoju
  • Pogłębianie wiedzy i upowszechnianie pamięci, historii i dziedzictwa europejskiego
  • Wymiana kulturalna i edukacyjna dla młodych Europejczyków
  • Współczesne praktyki kulturowe i artystyczne
  • Turystyka kulturowa i zrównoważony rozwój kulturalny

Poprzez ten program Rada Europy oferuje model ponadnarodowego zarządzania kulturą i turystyką oraz umożliwia rozwój synergii między władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi a szeroką gamą stowarzyszeń i podmiotów społeczno-gospodarczych.

W celu realizacji i rozwoju Programu w 1998 r. powołano Europejski Instytut Szlaków Kulturowych (IEIC) w ramach Porozumienia Politycznego między Radą Europy a Wielkim Księstwem Luksemburga, które regulowało działalność tej instytucji w 49 Krajów podpisujących Konwencję oraz, zgodnie z geograficzną i historyczną koniecznością tematyki, w krajach, które utrzymywały i nadal utrzymują bezpośrednie stosunki z kontynentem europejskim. Instytut – który posiada prestiżowe miejsca dla promotorów projektów, badaczy, studentów i wszystkich interesariuszy – jest również odpowiedzialny za uczestnictwo w europejskich programach szkoleniowych, badawczych i analitycznych skupiających się na turystyce kulturowej, zarówno dla Komisji Europejskiej i rządów, jak i osób odpowiedzialnych za publiczne i prywatne projektowanie.

Pierwszą trasą objętą Programem była „Camino de Santiago de Compostela”, później rozszerzona w ramach „Trasy pielgrzymkowe w Europie”, która obejmuje również „Via Francigena”. Następnie w Europejskim Instytucie Szlaków Kulturowych zaproponowano inne kwestie współpracy, aż do obecnych 38.