poniedziałek, 25 września, 2023
Różne

Niebieska Karta w Polsce i wsparcie w jej uzyskaniu

Niebieska Karta to dokument, którego potrzebują cudzoziemcy pracujący w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji. Są podmioty oferujące pomoc w jej uzyskaniu.

Co to jest Niebieska Karta?

Niebieska Karta stanowi szczególny typ zezwolenia na pracę, o który ubiegać się mogą cudzoziemcy, którzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej chcą wykonywać pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Może być to nowo podjęte zatrudnienie, albo jego kontynuacja. Dzięki uzyskaniu dokumentu, imigracja nie musi wiązać się z przekwalifikowaniem, dodatkowym stresem i trudnościami. Aby móc starać się o Niebieską Kartę, należy mieć ukończone studia wyższe lub posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, pozwalające na uzyskanie kwalifikacji podobnych do tych, jakie daje uzyskanie dyplomu.

Jak uzyskać Niebieską Kartę?

Cudzoziemiec musi złożyć wniosek, uzupełniony podstawowymi dokumentami, jak w przypadku ubiegania się o pobyt czasowy. Do dokumentacji załączyć należy też szczególne załączniki – nr 1 musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania pracodawcy, nr 2 wypełnia cudzoziemiec. Ponadto załączyć należy umowę o pracę lub cywilnoprawną (zawartą na minimum rok), dokumenty poświadczające określone, wyższe kwalifikacje, informację starosty o braku możliwości uzupełnienia braków kadrowych, jeśli dla danego zawodu jest ona wymagana, dokumentację poświadczającą ubezpieczenie zdrowotne i posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce. Warto wiedzieć, że warunkiem uzyskania Niebieskiej Karty jest też otrzymywanie rocznego wynagrodzenia brutto w kwocie nie większej niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy. Pomoc w uzyskaniu Niebieskiej Karty świadczą podmioty takie jak Łatwy Start. Zespół profesjonalistów świadczy usługi w zakresie kompletowania dokumentacji, złożenia wniosku, dopilnowania wszelkich formalności. Warto skorzystać z pomocy i oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu.

Odmowa wszczęcia postępowania, udzielenie zezwolenia i cofnięcie zgody

Zdarza się, że wojewoda odmawia wszczęcia postępowania. Następuje to na przykład gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie wizy turystycznej, w celu odwiedzin u rodziny, przyjaciół. Jeśli zezwolenia udziela się, cudzoziemiec otrzymuje je na nie dłużej niż 3 lata. Zezwolenia określa dokładnie podmiot, u którego wykonywana będzie praca. Niebieska Karta związana jest z pewnymi obostrzeniami, dotyczącymi na przykład zmiany pracy. Nieprzestrzeganie ich skutkować może cofnięciem zezwolenia.

Więcej informacji na temat Niebieskiej Karty (Blue Card) uzyskać można na stronie Łatwego Startu.